• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Jezioro Lubieńskie

  • Jezioro Lubieńskie

  • Jezioro Lubieńskie

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

Dnia 27 stycznia 2017 roku (piątek) o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

 

I.SPRAWY PORZĄDKOWE

1. Otwarcie XX Sesji Rady Miejskiej.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XIX Sesji Rady Miejskiej.

4. Wybór sekretarza obrad.

5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 

II.SPRAWY PRZEDMIOTOWE

1. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy na rok 2017.

2. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

3. Uchwała w sprawie ustalenia warunków korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z nich.

4. Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na 2017 rok.

5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

7. Informacje o pracach Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9. Inne sprawy wynikające ze statutowej działalności Rady.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Wolne wnioski, zapytania.

12. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Małachowski

1Cała społeczność uczniowska i grono pedagogiczne z Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim obchodziła 72 rocznicę wyzwolenia Lubienia Kujawskiego spod okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. Podczas specjalnie przygotowanej akademii została przedstawiona prezentacja multimedialna o historii Lubienia Kujawskiego, która była przeplatana pieśniami patriotycznymi w wykonaniu gimnazjalnego zespołu wokalnego pod kierunkiem Pani Alicji Sadowskiej. Ponadto wystąpił chór nauczycieli ZPO, który m. in. odśpiewał na koniec „Hymn Lubienia Kujawskiego”. Celem tych obchodów było kultywowanie pamięci historycznej i tradycji „małej ojczyzny” oraz uświadomienie młodemu pokoleniu, że miejsce z którego pochodzą też posiada swoją piękną, nieznaną historię!

Galeria zdjęć --tutaj--

ogloszenielgd1

fundusz soecki2W dniu 18 stycznia br. Gmina Lubień Kujawski ogłosiła przetarg na dostawę kamienia w ramach Funduszu Sołeckiego.  Na oferty w postępowaniu czekamy do 26 stycznia br. W ramach zamówienia planuje się zakup kamienia na potrzeby utwardzenia dróg gruntowych za kwotę ponad 300 tys. zł. w sołectwach, które wyraziły potrzebę zakupu kamienia podczas spotkań organizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2017 roku po raz drugi w historii gmina kupuje kamień w ramach Funduszu Sołeckiego. Pierwszy raz gmina kupowała kamień w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku. Korzyścią tego typu zakupów jest 30% dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, która powoduje, że do zakupu kamienia otrzymamy dofinansowanie w wysokości ponad 90 tys. zł. za 2017 rok i ponad 75 tys zł za 2016 rok.

Więcej o ogłoszonym przetargu --tutaj--

Więcej o funduszu sołeckim w Gminie Lubień Kujawski --tutaj--

16114941 978254955639712 6970457276583597063 n

kabaretbaruchowo

scieciedrzewaMimo że osoby fizyczne zwolnione są z wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenów stanowiących ich własność, to informujemy że z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków uzyskanie pozwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu jest obowiązkowe i wymaga pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków !

zalozfirme

komisjaPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 18.01.2017 r. (środa) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie skargi.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

przetargBurmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  24 luty 2017 r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 11.00 na sprzedaż zabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w Lubieniu Kujawskim, obręb ewidencyjny Miasto Lubień Kujawski:

 

L.p.  nr. działki       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium

                                    w ha                        KW                        w zł                              w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    562/44                0,0647          WL1W/00045108/9      325.000,00                    32.500,00

   

Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 20 lutego 2017 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Inne ograniczenie: wydanie nieruchomości nastąpi w dniu 01 lipca 2017 r.

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w nieruchomość stanowi teren przeznaczony pod strefę produkcyjną, składową.  Nieruchomość nie jest wpisana o rejestru zabytków lecz jako część dawnego folwarku ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Obecnie nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowym. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, stykający się jedną ze ścian szczytowych z budynkiem posadowionym na sąsiedniej działce. Teren działki nieogrodzony.  W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.