• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Panorama

  • Siłownia na świeżym powietrzu

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Autostrada A1 - Stacje Circle K Mop Lubień Południe/Lubień Północ

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

komunikat Chwościk buraka

332098 bMuzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej informuje, że na początku października zwiedzającym skansen w Kłóbce zostanie udostępniony nowy obiekt - drewniany kościół z Brzeźna. XVIII-wieczny drewniany kościół stojący w Brzeźnie w gminie Lipno został rozebrany i przeniesiony na teren Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w ubiegłym roku. Kilka tygodni temu w Kłóbce zakończono prace budowlane przy tym obiekcie. Kościół ustawiono za chałupą dobrzyńska, naprzeciwko remizy. Żeby został udostępniony zwiedzającym, musi zostać przygotowane jego wnętrze. Dzięki dotacji z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego przy dofinansowaniu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w Pracowni Konserwacji Zabytków Piotra Romanowskiego w Toruniu trwa realizacja zadania pn. "Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce".

Dzięki dotacji z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego przy dofinansowaniu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w Pracowni Konserwacji Zabytków Piotra Romanowskiego w Toruniu trwa realizacja zadania pn. "Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce". W najbliższym czasie pracom konserwatorskim poddany zostanie ołtarz główny, pochodzący z pierwotnego wyposażenia kościoła z Brzeźna, a w dalszej kolejności ambona z kościoła w Ostrowitem, piękny przykład wczesnoklasycystycznej snycerki. MZKiD liczy, że wnętrze kościoła będzie gotowe pod koniec września br., a obiekt zostanie udostępniony zwiedzającym na początku października br.

dsc 0482Trwa budowa domków dla dzieci z Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. W chwili obecnej trwają pracę wykończeniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół domków. 

Zgodnie z zamysłem i założeniami obiekty mają być nowoczesne o możliwie najwyższym standardzie wyposażenia. Takie, w którym podopieczni będą mieli jak najlepsze warunki.

Jako jeden z pierwszych w regionie Powiat Włocławski przystąpił do standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z której m.in. wynika, iż w roku 2020 placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może być większa niż dla 14 dzieci.

Wartość inwestycji wyniesie ponad 1,9 mln złotych.

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

  1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

 Ważne: Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1)         drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2)         ojciec dziecka jest nieznany;

3)         powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4)         sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5)         dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim - świadczenia rodzinne informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r. - w przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu zasiłkowego i świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku, umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok, umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 10 maja – zaświadczenie o dochodzie netto za czerwiec).

 

kruszywoZakończono prace związane z odcinkowym utwardzaniem dróg gruntowych na terenie gminy Lubień Kujawski. Łącznie w drogi gminne wbudowano ponad cztery tysiące ton kruszywa granitowego za kwotę ponad 303 tysięcy złotych. Zadanie realizowała firma Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski z Kolczyna. Kruszywo zakupiono w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2017 roku po raz drugi w historii gmina kupuje kamień w ramach Funduszu Sołeckiego. Pierwszy raz gmina kupowała kamień w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku. Korzyścią tego typu zakupów jest 30% dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, która powoduje, że do zakupu kamienia otrzymamy dofinansowanie w wysokości ponad 90 tys. zł. za 2017 rok i ponad 75 tys. zł za 2016 rok.

skan 00 018Zajęcia wakacyjne w Bibliotece Publicznej rozpoczęły się 24 lipca, choć pogoda nam nie sprzyja staramy się aby humory wszystkim dopisywały. Oprócz zajęć plastycznych, dzieci grają w gry planszowe, układają puzzle. Udało się nam nawet wyjść na lody i na siłownie nad jeziorem. Następna, ,tygodniowa tura rozpocznie się 7 sierpnia.

komisjaPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 28.07.2017 r. (piątek) o godzinie 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: Zaopiniowanie wniosku oraz skarg mieszkańca gminy.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 27.07.2016 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zarządzanie kryzysowe.

 

 

 

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

Około godziny 15:00 dnia 23.07.2017r w Lubieniu Kujawskim zaginął pies rasy York. Wabi się Kubuś. Ma złoto-stalową sierść, miał na sobie obrożę z czarno-białą chustą. Właściciel prosi o kontakt na numer telefonu: 603-727-080. Ostatni raz Kuba widziany był w centrum Lubienia w pobliżu dworca PKS.

 

zaginiony pies kuba