• Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

  • Odrestaurowany dwór Orpiszewskich w Kłóbce

  • Jezioro Lubieńskie

  • Jezioro Lubieńskie

  • Jezioro Lubieńskie

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Tereny Inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim

  • Lubień Kujawski z lotu ptaka

DSC 1335W dniu 6 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Lubieniu Kujawskim. W uroczystości udział wzięli m.in. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała,Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Starosta Włocławski Kazimierz Kaca, Burmistrz Chodcza Jarosław Grabczyński oraz Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński.

Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawicieli duchowieństwa oraz szefów służb mundurowych i instytucji, którzy, na co dzień współpracują z Policją.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji symbolicznie przekazał klucze kierownikowi nowo otwartego posterunku.  Budynek, w którym pracować będą policjanci poświęcił Proboszcz Parafii w Lubieniu Kujawskim ks. Dariusz Sieczkowski.

W reaktywowanym  Posterunku Policji w Lubieniu Kujawskim pracować będzie 6 funkcjonariuszy.

Po zakończeniu uroczystości w Lubieniu Kujawskim delegacje przemieściły się do Chodcza gdzie w dniu bieżącym również otwierano Posterunek Policji.

Galeria zdjęć --tutaj--

komisjaoPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 07.12.2016 r. (środa) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.

 

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Maciejewski Adam

komendawojKomenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zaprasza na uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Lubieniu Kujawskim, które odbędzie się dnia 6 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00.

 

 

15232226 606546242866061 7643151344955342582 n

komisjaPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 06.12.2016 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wojciechowska Elżbieta

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z  2015 r. poz. 1774  z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego odwołuje wyznaczony na dzień 2 grudnia 2016 r. na godz. 1100 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Miasto Lubień Kujawski, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 562/44 o powierzchni 0,0647 ha, objętej księgą wieczystą WL1W/00045108/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Przyczyną odwołania przetargu jest błędna interpretacja co do konieczności naliczenia podatku VAT, zgłoszona przez osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim (www.lubienkujawski.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim  oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Lubień Kujawski 01 grudnia 2016r. 

105e0arimrRolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości co najmniej 50 % i mniej niż 70 % spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą mogli skorzystać z pomocy ARiMR oferowanej w ramach budżetu krajowego.

Wsparcie takie zostało uruchomione dzięki podpisaniu 23.11.2016r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

Wnioski o udzielenie pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR do 5.12.2016 roku.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2016 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Stawka pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni uprawy, w której powstały szkody lub 400 zł  na 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk,
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Dlatego też, aby ułatwić rolnikom ich przygotowanie ARiMR publikuje wzór wniosku wraz z załącznikami

komisjaoPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 30.11.2016 r. (środa) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jarosław Woźniak

punktinfrmacyjny

komisjaWiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej informuje, że 29.11.2016 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie wniosku.

Wiceprzewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Wojciechowska